Xu hướng mới trong đánh giá KHXH-NV

3783 Views 0 Comment
Vì đo lường ấn phẩm khoa học chỉ là công cụ, chứ không phải mục đích tự thân của hoạt động nghiên cứu khoa học, cho nên nó sẽ phát huy tốt nhất vai trò của nó khi chúng ta có ý thức đầy đủ về những hạn chế mà …

Lạm dụng Đánh giá Khoa học

3728 Views 0 Comment
Người ta tự hỏi liệu những hoạt động như thế có tạo thành một thứ gian lận lừa lọc không bởi nó không tương thích với sứ mạng của một trường ĐH. Bởi ngay cả khi ta ngầm định rằng giới hàn lâm ngày nay ai cũng cần phải tham …

Bình duyệt đồng nghiệp

5389 Views 0 Comment
Vấn đề nằm trong hệ thống đề bạt hiện tại trong hệ thống GDĐH toàn cầu hóa, hiện đang đặt ra những đòi hỏi phi thực tế ngày càng cao về công bố khoa học đối với giảng viên của mình thay vì đáng lẽ phải đòi hỏi họ thực …