Trường phổ thông sẽ cần nhấn mạnh hơn việc giúp người học hình thành những giá trị nền tảng, thái độ sống, và kỹ năng sinh tồn trong kỷ nguyên 4.0. Trường ĐH sẽ cần vượt qua những cách tiếp cận truyền thống, vượt lên chính mình, và gắn bó …