Chỉ dựa trên niềm tin thì không đủ để bảo đảm cho trách nhiệm giải trình, và các nhà quản lý đang tìm kiếm giải pháp cho việc giải quyết những vấn đề của việc phát triển nhà trường trong bối cảnh nguồn lực thu hẹp.