Bất Bình Đẳng Trong Giáo Dục Việt Nam 

23953 Views 0 Comment
Giáo dục phổ thông là trách nhiệm cơ bản của nhà nước, bởi nó liên quan trực tiếp tới chất lượng nguồn nhân lực, sự an toàn, ổn định và phát triển của quốc gia. Tự do cạnh tranh hoàn toàn theo nguyên tắc thị trường thì chắc chắn …

Tha hóa quyền lực trong giáo dục

9059 Views 0 Comment
Tình trạng tha hóa quyền lực có thể phá hủy hết mọi nỗ lực tốt đẹp của chương trình cải cách. Vì thế, cùng với việc cải cách chương trình giáo dục, cải cách thiết chế tổ chức trường học phải là ưu tiên hàng đầu, nếu chúng ta thực …

Bình đẳng công tư

2397 Views 1 Comment
Các trường tư phải hoạt động dựa trên những quy chế rất rõ ràng về minh bạch thông tin và trách nhiệm giải trình. Vai trò kiểm soát của Nhà nước chính là ở những cơ chế ấy. Và vì lợi ích mà các trường này có thể tạo ra …