Vấn đề sở hữu là nhằm bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, là cơ sở để xây dựng thiết chế quản trị nội bộ phù hợp, còn minh bạch thông tin là để bảo vệ lợi ích của người học và của xã hội.