Bài viết đưa ra một bức tranh tổng quan về việc lãnh đạo và quản trị trong hệ thống đại học Việt Nam, cả ở cấp trường lẫn cấp quốc gia và tập trung nhiều hơn vào khu vực công. Bài viết cũng phân tích một số bước phát triển …