Thiên kiến xác nhận

3291 Views 0 Comment
Thông tin mà chúng ta diễn giải bị ảnh hưởng bởi niềm tin hiện có, nghĩa là chúng ta có nhiều khả năng nhớ lại nó. Kết quả là, chúng ta có xu hướng xem nhiều bằng chứng hơn để thực thi thế giới quan của chúng ta. Dữ liệu …