2014 là một năm đầy sự kiện đối với GDĐH Việt Nam: cải cách tuyển sinh, ban hành Điều lệ trường ĐH, thành lập Hiệp hội các trường ĐH và CĐ Việt Nam, chuẩn bị tái cấu trúc hệ thống GDĐH thông qua phân tầng, mở rộng quyền tự chủ …