Thi tự luận các môn KHXH: những băn khoăn

4847 Views 0 Comment
Bài thi tự luận phải trình bày quá trình bạn đi tới kết luận, chứ không phải chỉ nói lên kết luận ấy. Điều này đặc biệt cần nhấn mạnh đối với các môn như Ngữ Văn, Lịch sử hay Triết học. Quá trình nhận thức này mới chính là …

Quản trị ĐH- Kinh nghiệm Hoa Kỳ

6289 Views 0 Comment
Lãnh đạo giỏi là tạo ra một hệ thống quản trị tốt. Điều này đặc biệt đúng đối với GD ĐH, nơi nguồn vốn quan trọng nhất chính là con người, và sản phẩm quan trọng nhất là tri thức. Một hệ thống quản trị tốt sẽ khơi dậy và …