Các trung tâm khảo thí độc lập sẽ giảm nhẹ gánh nặng của các bên. Nhưng các trung tâm này sẽ “độc lập” và chính trực tới mức nào, thì các trường cũng có vai trò nhất định.