Một xã hội đặt bình đẳng - theo nghĩa bình đẳng về kết quả - lên trước tự do thì sẽ không có cả bình đẳng lẫn tự do. Việc sử dụng vũ lực để đạt được bình đẳng sẽ phá hủy tự do, và vũ lực, được đưa vào …