Về Nghiên cứu Giáo dục (Chương 3)

4862 Views 0 Comment
Bất kể câu hỏi nào mà chúng ta quan tâm, hẳn cũng đã có một ai đó từng quan tâm và tìm cách giải quyết cũng như chúng ta vậy. Chúng ta nên đem những nghiên cứu đang có này vào việc giải quyết vấn đề bản thân mình đang …

Tự chủ đại học: Miếng bánh khó nuốt

4475 Views 0 Comment
Để thúc đẩy tiến trình này, cần có nhiều nghiên cứu hơn về cơ chế hội đồng trường. Cần tháo gỡ cơ chế trách nhiệm giải trình để có thể đẩy mạnh tự chủ ở các trường ĐH, một điểm có thể coi là nút thắt của GDĐH Việt Nam …