Về nghiên cứu giáo dục (Chương 1)

10962 Views 4 Comments
Mỗi người đều muốn có các bằng chứng cho thấy nhận định của mình là xác đáng. Đó là vai trò của nghiên cứu giáo dục: nó tạo điều kiện cho chúng ta đạt đến những kết luận vững chắc hơn và tạo ra những khái quát hóa có hiệu …

Vietnamese Universities and Community Engagement

6269 Views 0 Comment
Over the last 150 years higher education’s third mission has evolved and changed in response to developments in societal needs and expectations of higher education. These changes were fuelled, in part, to ensure the health and survival of higher education, both politically and financially.

Được và mất qua một kỳ thi

5609 Views 0 Comment
Có lẽ bài học cần thiết nhất là, mọi đổi mới có tác động đến cả triệu người như vậy cần được nghiên cứu kỹ lưỡng và tham vấn chuyên gia rộng rãi, thậm chí cần thử nghiệm hoặc tổ chức phản biện trước khi thực hiện.