Tôi tin rằng giáo dục và học vấn là sức mạnh to lớn nhất để mỗi người, đặc biệt là phụ nữ, có thể vươn lên làm chủ số phận của mình, giành được độc lập tự do và có thể tự quyết định cuộc đời mình, và đó là …