Đẩy giáo dục vào khu vực thị trường hoàn toàn là đóng lại cánh cửa nhà trường với người nghèo. Thất học, thu nhập thấp, không có hy vọng vào tương lai, không có con đường nào để vươn lên, họ không chỉ trượt xuống hố một mình, mà …