Chúng tôi từ chối bất kỳ lựa chọn dối trá nào giữa công lý và tự do, vì đó là hai thứ không thể tồn tại mà không có nhau. Là người cầm bút, chúng ta cần một nền văn hóa trong đó có chỗ cho chúng ta thử nghiệm, …