Cái hôm nay bị coi là giả vì thiếu chứng cứ, ngày mai xuất hiện chứng cứ lại biến thành thật. Cái hôm nay cứ tưởng là thật, ngày mai lòi ra thêm một nửa sự thật còn lại, mới biết nó là giả.