Phải chăng cái gọi là “phải đạo chính trị”đã đi quá xa?

2761 Views 2 Comments
“Phải đạo chính trị” đã trở thành đồng nghĩa với việc không sẵn lòng tham gia thảo luận với những người được đánh giá là có quan điểm trái với những quan điểm “đúng đắn về chính trị”. Sự“phải đạo chính trị” cực đoan có khả năng phá hủy hoàn …