Cách tiếp cận mới để dạy học ngữ pháp tiếng Việt được đề cập trong bài này có tên gọi là “dạy học ngữ pháp trong ngữ cảnh” vốn rất phổ biến ở Mỹ trong vài thập niên gần đây