Tương lai sẽ thuộc về những người hiểu rõ thế kỷ 21 cần gì ở chúng ta và bằng cách nào chúng ta có được những phẩm chất đó.