Không có nhiều khác biệt đáng kể giữa các trường VLN và KVLN ở Việt Nam, xét về phương diện pháp lý. Với cách xử lý đó, có lẽ người học cũngkhông cần phải quan tâm đến cương vị VLN/KVLN của các trường. Điều quan trọng hơn là nhìn vào …