Sự thật là hệ thống chính trị ở đất nước này đã bị đánh cắp khỏi người dân Mỹ. Nó đã bị thương mại hóa và bất kể đảng chính trị nào nắm quyền kiểm soát, những vấn đề cốt lõi thực sự sẽ không bao giờ được giải quyết.