Giáo dục phổ thông là trách nhiệm cơ bản của nhà nước, bởi nó liên quan trực tiếp tới chất lượng nguồn nhân lực, sự an toàn, ổn định và phát triển của quốc gia. Tự do cạnh tranh hoàn toàn theo nguyên tắc thị trường thì chắc chắn …