Ranking makes no sense without differentiation

2314 Views 0 Comment
Stratification is meaningful only when each type of higher education institution has distinct goals, aimed at serving different groups of students and therefore requiring a different strategic plan, governance structure, funding scheme, recruitment requirements and admission policies.

Ảo tưởng xếp hạng

1963 Views 0 Comment
Kinh nghiệm Hoa Kỳ cho thấy một hệ thống phân tầng cao độ sẽ không đem lại kết quả tốt. Cạnh tranh giành cương vị sẽ kích thích các trường có thứ hạng cao hạn chế việc tuyển sinh, mang lại đào tạo chất lượng cao cho một số nhỏ, …

Lạm dụng Đánh giá Khoa học

3728 Views 0 Comment
Người ta tự hỏi liệu những hoạt động như thế có tạo thành một thứ gian lận lừa lọc không bởi nó không tương thích với sứ mạng của một trường ĐH. Bởi ngay cả khi ta ngầm định rằng giới hàn lâm ngày nay ai cũng cần phải tham …

Đại học Hoa tiêu

3215 Views 0 Comment
Tuy các chính phủ và các bên liên quan khác có quyền chính đáng để tác động lên sứ mạng và hoạt động của các trường cũng như định dạng cho nó, mô hình hoa tiêu theo nhận thức của tôi có thể mang lại một con đường cho một …

Về phương pháp xếp hạng của US News

2698 Views 0 Comment
U.S. News cần tiến hành phân tích thống kê những dữ liệu đang sử dụng để hiểu đầy đủ hơn cấu trúc thống kê của dữ liệu, sự nhạy cảm của dữ liệu đối với những thuật toán xử lý trọng số một cách khác nhau, và để phát hiện …