Vì lợi nhuận hay không vì lợi nhuận?

2407 Views 0 Comment
Tình trạng kém chất lượng là kết quả trực tiếp của lối làm dựa trên tầm nhìn ngắn hạn, và tầm nhìn đó là hệ quả của chính sách bất cập. Trong bối cảnh đó, những trường thành công lại có thể là những trường có nguồn gốc sở hữu …