Cải thiện hiệu quả sử dụng ngân sách?

4103 Views 2 Comments
Hiện nay giai đoạn tăng trưởng nóng về số lượng đã qua. Bây giờ không phải là lúc các trường tập trung vào phát triển số lượng nữa mà cần đầu tư thực sự cho chất lượng. Cấp ngân sách dựa trên đầu ra sẽ giúp các trường tập trung …

Học phí tăng, rồi sao nữa?

2146 Views 0 Comment
Chúng ta hy vọng rằng việc giao quyền tự chủ tài chính cho một số trường thí điểm, và tiến tới mở rộng hơn số trường này trong tương lai, không có nghĩa là nhà nước đẩy GDĐH hoàn toàn vào khu vực thị trường mà không có những can …

Học phí tăng chất lượng có tăng?

3042 Views 0 Comment
Đối trọng của tự chủ là minh bạch về trách nhiệm giải trình. Cơ chế tốt nhất bảo đảm cho trách nhiệm giải trình không phải là sự can thiệp của cơ quan quản lý, mà là các tổ chức kiểm định độc lập và đòi hỏi công khai về …

Tài chính cho Giáo dục Đại học

1356 Views 0 Comment
Giáo dục sau trung học cũng nên được nhìn trong bối cảnh rộng hơn chứ không chỉ là một khóa học trong cả đời người. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy mối tương quan bổ sung cho nhau giữa các bậc học: giáo dục sau trung học sẽ …