Thi tự luận các môn KHXH: những băn khoăn

4982 Views 0 Comment
Bài thi tự luận phải trình bày quá trình bạn đi tới kết luận, chứ không phải chỉ nói lên kết luận ấy. Điều này đặc biệt cần nhấn mạnh đối với các môn như Ngữ Văn, Lịch sử hay Triết học. Quá trình nhận thức này mới chính là …

Ưu tiên xét tuyển?

3497 Views 0 Comment
Cách thi chỉ dựa vào điểm số sẽ khích lệ học sinh làm mọt sách, học tủ, học gạo, học vẹt, học lệch. Cách thi dựa vào xem xét toàn diện tính cách, phẩm chất, sẽ khích lệ học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng, qua đó …