Nghịch lý công tư

2985 Views 0 Comment
Nhà nước chỉ nên làm những việc mà tư nhân không làm được, hoặc chưa đủ điều kiện để làm. Đó là lý do nhà nước trở thành cần thiết không thể thiếu, và đó là cách làm cho nhà nước trở thành chính danh và hiệu quả.

Giáo dục: Phí, giá, và hệ quả

2559 Views 0 Comment
Thị trường hóa là cách tiếp cận tích cực trong phát triển kinh tế, nhưng giáo dục lại là lĩnh vực các nguyên tắc thị trường thuần túy có thể gây ra tổn hại cho lợi ích công, cho bình đẳng xã hội, và về lâu dài là tạo ra …