Phân tầng và xếp hạng

2074 Views 0 Comment
Tái cấu trúc hệ thống là tổ chức sắp xếp lại các cơ sở GDĐH thành một hệ sinh thái đại học đa dạng, trong đó mỗi loại trường có một sứ mạng khác nhau để có thể bổ sung cho nhau, và mỗi loại trường đều có một …

Tái cấu trúc hệ thống GD ĐH Việt Nam

2537 Views 0 Comment
Sứ mạng của nhà trường là điều gắn với bản sắc và lịch sử lâu dài của nhà trường, vì nó sẽ quyết định toàn bộ hướng đi cũng như ưu tiên chiến lược của nhà trường. Nó cần phải là một nhân tố ổn định, vì nó liên quan …