Có lẽ, với người ở trong nước, quê hương là nơi ta sẻ chia chung một số phận, với người sống ở nước ngoài, quê hương là nơi ta sẻ chia cùng nguồn cội và lịch sử, cùng thừa kế chung một di sản văn hóa tinh thần.