Ngày nay, đang có một nhu cầu liên tục không ngừng với việc đo lường và lượng hóa các hoạt động và kết quả của các trường đại học (ĐH). Các trường ĐH cần tuân thủ những yêu cầu bắt buộc của nhà nước, cần cạnh tranh toàn cầu để …