Có những người thầy mà tôi phải nhớ ơn suốt đời, bởi vì không có họ thì tôi đã không trở thành con người hôm nay. Một trong những người thầy ấy là Thầy Nguyễn Sỹ Bá.