Vai trò của Hội đồng Khoa học

5050 Views 0 Comment
Nên củng cố HĐKH như một thiết chế trong cơ chế đồng quản trị, tức là một tổ chức có thẩm quyền quyết định. Trong trường hợp này, phải xây dựng lại quy chế tuyển chọn, bổ nhiệm thành viên dựa trên những tiêu chí về năng lực chuyên môn, …

Hội đồng Trường theo quan điểm doanh nghiệp

7220 Views 2 Comments
HĐT/HĐQT trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam sẽ có một viễn cảnh thực tế hơn khi chúng ta nhìn vấn đề này theo quan điểm doanh nghiệp. Nói cách khác, vai trò thành viên HĐT/HĐQT cần được chuyên nghiệp hóa. Họ phải đáp ứng những đòi hỏi rất …

Quản trị ĐH- Kinh nghiệm Hoa Kỳ

6423 Views 0 Comment
Lãnh đạo giỏi là tạo ra một hệ thống quản trị tốt. Điều này đặc biệt đúng đối với GD ĐH, nơi nguồn vốn quan trọng nhất chính là con người, và sản phẩm quan trọng nhất là tri thức. Một hệ thống quản trị tốt sẽ khơi dậy và …

Sinh viên và Hội đồng Trường

3301 Views 0 Comment
Ở Hoa Kỳ, sự có mặt của sinh viên trong HĐT chẳng những là một thực tế phổ biến, mà thậm chí họ còn là thành viên đương nhiên của HĐT, do Hội đồng Giảng viên bầu chọn. Có trường, cựu sinh viên chiếm một nửa tổng số thành viên …