Giáo dục: Phí, giá, và hệ quả

2559 Views 0 Comment
Thị trường hóa là cách tiếp cận tích cực trong phát triển kinh tế, nhưng giáo dục lại là lĩnh vực các nguyên tắc thị trường thuần túy có thể gây ra tổn hại cho lợi ích công, cho bình đẳng xã hội, và về lâu dài là tạo ra …

Học phí tăng, rồi sao nữa?

2146 Views 0 Comment
Chúng ta hy vọng rằng việc giao quyền tự chủ tài chính cho một số trường thí điểm, và tiến tới mở rộng hơn số trường này trong tương lai, không có nghĩa là nhà nước đẩy GDĐH hoàn toàn vào khu vực thị trường mà không có những can …

Học phí tăng chất lượng có tăng?

3042 Views 0 Comment
Đối trọng của tự chủ là minh bạch về trách nhiệm giải trình. Cơ chế tốt nhất bảo đảm cho trách nhiệm giải trình không phải là sự can thiệp của cơ quan quản lý, mà là các tổ chức kiểm định độc lập và đòi hỏi công khai về …