Chúng ta đang sống trong một thế giới đối mặt với những thay đổi vô cùng lớn lao và rất nhiều điều không chắc chắn, không thể biết trước. Những thứ khó mà tiên liệu ấy đến từ sự thay đổi trong cách làm việc của chúng ta, cách mà …