BÌNH ĐẲNG NGHĨA LÀ GÌ?

6170 Views 0 Comment
Một xã hội đặt bình đẳng - theo nghĩa bình đẳng về kết quả - lên trước tự do thì sẽ không có cả bình đẳng lẫn tự do. Việc sử dụng vũ lực để đạt được bình đẳng sẽ phá hủy tự do, và vũ lực, được đưa vào …

Bình đẳng về Danh dự và Phẩm giá

6371 Views 0 Comment
Hậu quả của Bất Bình Đẳng Đạo Đức là tạo ra một xã hội thiếu nhân văn: (i) Đa số công dân trong xã hội ít nhiều đều bị tổn thương về mặt tinh thần, bởi họ không được tôn trọng cao như mong muốn. Cùng một kiếp người, kẻ …