Bình duyệt đồng nghiệp, con dao hai lưỡi?

2711 Views 0 Comment
Dù khó khăn và không hoàn hảo, cho đến nay cũng không có cách nào tránh được việc sử dụng bình duyệt trong bổ nhiệm/ đề bạt giảng viên. Có lẽ mọi người đều dễ dàng đồng ý rằng một bộ tiêu chí rõ ràng và một quy trình minh …