IEI-TTQT ve GDDH so 11-2014- GDDH toan cau va Truyen thong hien tang cua HKU