Bình duyệt đồng nghiệp

5389 Views 0 Comment
Vấn đề nằm trong hệ thống đề bạt hiện tại trong hệ thống GDĐH toàn cầu hóa, hiện đang đặt ra những đòi hỏi phi thực tế ngày càng cao về công bố khoa học đối với giảng viên của mình thay vì đáng lẽ phải đòi hỏi họ thực …

Tư duy Phản biện là gì?

22483 Views 26 Comments
Tư duy phản biện là một quá trình tư duy nhằm chất vấn các giả định hay giả thiết. Đó là cách để khẳng định rằng một nhận định nào đó là đúng hay sai, đôi khi đúng, hay có phần đúng.

Thay đổi văn hóa của tổ chức

13097 Views 0 Comment
Chúng tôi đưa ra một bộ khung phân tích nhằm giúp cho việc khảo sát hiện trạng và khởi xướng những thay đổi trong nền tảng văn hóa của tổ chức – thay đổi những gì mà một tổ chức, cơ quan, đơn vị đã tích lũy được qua thời …