Ảo tưởng xếp hạng

2069 Views 0 Comment
Kinh nghiệm Hoa Kỳ cho thấy một hệ thống phân tầng cao độ sẽ không đem lại kết quả tốt. Cạnh tranh giành cương vị sẽ kích thích các trường có thứ hạng cao hạn chế việc tuyển sinh, mang lại đào tạo chất lượng cao cho một số nhỏ, …

Lạm dụng Đánh giá Khoa học

3828 Views 0 Comment
Người ta tự hỏi liệu những hoạt động như thế có tạo thành một thứ gian lận lừa lọc không bởi nó không tương thích với sứ mạng của một trường ĐH. Bởi ngay cả khi ta ngầm định rằng giới hàn lâm ngày nay ai cũng cần phải tham …

Đại học Hoa tiêu

3363 Views 0 Comment
Tuy các chính phủ và các bên liên quan khác có quyền chính đáng để tác động lên sứ mạng và hoạt động của các trường cũng như định dạng cho nó, mô hình hoa tiêu theo nhận thức của tôi có thể mang lại một con đường cho một …

Đánh giá năng lực nghiên cứu

3670 Views 0 Comment
Rõ ràng là có nhiều vấn đề liên đới với việc sử dụng tất cả các chỉ báo hoạt động. Công nhận điều này không có nghĩa là phản đối việc sử dụng nó mà là lưu ý phải thận trọng trong việc sử dụng nó như thế nào, ở …